Wednesday, January 17, 2018

ಬಲರಾಮ & ಎಡರಾಮ

ಶಿಷ್ಯ: ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು?

ಗುರು: ಎಡರಾಮ ಅಂತಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಎಡಬಿಡಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು!

**

ಮನುಷ್ಯ: ದೇವರೇ, ಹುಡುಗಿಯರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಸದಾ ಜೀವ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರು: ಭಕ್ತ, ಕೇಳು. ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ!

ವಿ. ಸೂ: ಹುಡುಗರು, ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೇವಲ ಜೋಕ್ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಪರಮಸತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ (brahman) ಮೇಲೆ ಮಾಯೆಯ ಪರದೆ ಬೀಳುವದೇ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹುಡುಗಿ ಸತ್ಯ. ಅಂತಹ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಮಾಯೆಯನ್ನು via ನಾಮ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಸಕಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ.

Superimposing unreality over the reality.

**

ಶಿಷ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಭೀಕರ, ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ?

ಗುರು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೧೬,೦೦೦ ಹೆಂಡತಿಯರಿರುವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತಹ ಮನೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಮೇಲು, ಎಷ್ಟೋ ಶಾಂತಿಯುತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ - ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹನುಮಂತ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ??? ಭೀಮ ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪ ತರಲು ಹೋದಾಗ ಭೀಮನಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, 'ನಾನು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲಿರುವ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆ.' ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಿಡೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದನೋ ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದನೋ? :)

**

ಗಂಡನನ್ನು 'ಈ ಕಾರಣ'ಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಬಯ್ಯುವವರು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿಬಿಡಿ. ನಾ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾರೆ! ಸಿವಾsss! ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬರಲಿವೆಯೋ!

Somehow I want to live...Somehow

'Somehow I want to live. I really want to live for some more time. Somehow....' the old man continued his irritating refrain.

This man is close to 90. He has been invalid for last 10 years. Totally dependent on others. He can't even take care of his basic needs and duties even with the help of others. Everything has to be done by other people. Bed ridden and wheel chair bound. In last few years, even ingesting food and breathing have become problems. Tubes have been inserted for food and breathing.

This is the physical condition of the man who keeps saying that he wants to live longer and somehow he wants to live longer. Emphasis is on 'Somehow'

For what? I wonder.

There is a Sanskrit saying 'Shareera Madhayam khalu dharma sadhanam'. It means 'the body is the medium for all rightful activities.'

Absolutely correct. Human body (which includes the mind which is nothing but subtle body) is indeed the medium for all activities, good or bad. That's why we should take good care of it.

But, it is body's nature to age, wither, lose its vitality and finally release vitality for good (die) one day.

I don't know how you feel. But, even a normal flu is enough to put your body out of order. It is not able to accomplish anything when you are down with flu. During such times, the body feels like real and painful liability. Unnecessary baggage. Doesn't your inner-self crave for freedom without the sick body?

If you feel really sick and tired of the body in sickness which is only temporary, I wonder, how can a old man, in 90s, so want to live for some more time? Even if there are legitimate reasons and unfulfilled desires, his body does not allow their fulfillment.

I really could not understand why the person may want to somehow live longer, even if it is only a little longer.

Kept thinking about it. Shared with someone during a casual conversation. What the other person casually remarked was an epiphany...an Aha! moment.

The old man probably does not know what is beyond death. The fear of the unknown. That's what is making him to desire to somehow live longer, a little longer and after that a little more longer.

Probably that's the case. The fear of unknown.

No judgement here. There is no absolute right or wrong. So, don't think I am saying the man was wrong wanting to live longer.

PS: He passed away recently to the relief of many people who feared he might outlast many of his caregivers. RIP.

Friday, December 29, 2017

Relatives are called relatives for a reason....

Relatives are called relatives because happiness or unhappiness that comes from them is only relative. Not absolute.

The blunder we make is we try to find the absolute happiness in relatives. If they could provide absolute happiness, they would be called ABSOLUTES and not RELATIVES. :)

So, keep everything related to relatives on a relative plane only. Don't bring them on the absolute plane. This applies to all relatives. Does not matter how close or how distant they may be.

Relative means relative, that is dispensers of relative happiness or unhappiness.

**

All our pains and gains are tied to two things - our possessions and our relations. Examine it closely and you will find it is true.

All (perceived) happiness comes from our possessions and relations. All unhappiness or pain also comes from those two entities only.

The problem with pain and pleasure is they are on different scales. If pleasure is on linear scale, pain is on geometric scale. If something gives you one unit of pleasure, same thing is likely to give five units of pain later. Best example: alcohol. 4 hours of partying results in next entire day gone nursing a nasty hangover. 4 hours pleasure causing 24 hours of pain. Pleasure to pain ratio - 1 is to 6.

Pain and pleasure are two extremes of a pendulum. But this is a peculiar pendulum. Two extremes are at equal distance on a normal pendulum. But on this pendulum, pain extreme is five times the extreme of pleasure.

You will find an elaborate discourse on this very subject in 'complete works of Swami Vivekananda.' Read it and you will stop attaching so much importance to transient pleasures like food, drinks, friends, family etc.

So, be careful enjoying pleasures. Be careful about your possessions and relations.

Best example of possession is not our money or assets but our body. This most prized possession, human body, after some age, even if cared well, is the source of maximum grief. Worst grief comes from not being able make peace with the fact that it is body's very nature to age and wither away completely one day.

All make-up that is applied on the body is to hide its break-up. Make-up to hide break-up (wear and tear).

**

Relatives may provide only relative happiness. May be that's the reason they have named a vodka ABSOLUT.

May be many are trying to find absolute happiness in ABSOLUT vodka.

But remember - you may try to drown your sorrows in alcohol but sorrows know how to swim. They stare right back at you next morning. Their harsh stare will be worse than before. :)

**

A person wrote a suicide note and locked himself in a room. Somebody saw the note after some time and rushed to the room where he had locked himself in. They broke open the door and what they found was simply unbelievable.

The person was found hanging. But, wait. He was alive!

What knocked them out of senses was he was found hanging by waist instead of neck.

On one hand, they were relieved and happy to find the person was alive. But there were also intrigued why he was hanging by waist if he intended to commit suicide.

'Why are you hanging by waist? Don't you have to hang yourself by neck if you want to die, you fool!!?' they yelled at the person.

His answer.....

'I am having throat ache!'

:) :)

Still laughing at this joke......

**

Source: Borrowed wisdom from Swami Anubhavananda's discourses and other books etc.

Thursday, December 28, 2017

Nobel Prize for Two Professors of Brandeis University

A very happy news to end the year 2017.

Two renowned professors from my alma mater, Brandeis University, have won this year's most prestigious Nobel Prize in physiology and medicine.

Fantastic achievement indeed!

Hearty congratulations to professors Michael Rosbash and Jeff Hall. They have been awarded Nobel prize along with another scientist for their landmark research related to circadian rhythms. Circadian rhythms control our biological clock.

Brandeis University is very dear to my heart. That's where I got my first master's degree in 2001. Thanks to the encouragement and excellent recommendations from professors at Brandeis, I also got admission to pursue MBA at Suffolk University. In short, Brandeis University and what I learned there tremendously helped me in my career and in other areas of life. Ever grateful to Brandeis for that. Got good education, learnt a great deal and made some great friends.

I did not study under these Nobel laureates as I studied for masters in Software Engineering. I want to so wishfully believe I ran into them, even if unknowingly, on campus. :)

Nobel prizes were announced much earlier in October itself. Somehow I had missed that news. Only recently Brandeis sent a reply acknowledging my annual contribution. I normally discard such letters without paying much attention. But, this time I somehow glanced on it and was very happy to learn about this fantastic achievement.

A moment of great pride and sense of accomplishment for the entire Brandeis community.

Once again, congratulations to the professors and to the Brandeis university.

Brandeis University has a very interesting history. It was started by the Jewish community at the end of second world war. It is named after one of the eminent judges of the US supreme court. The most famous physicist of the last century, Albert Einstein, was one of the founders of this great institution.

There have been many renowned personalities at Brandeis. List is too long. Abraham Maslow, famous for his pyramid of human needs, worked at Brandeis. Eminent Indian physicist Prof. Balakrishnan of TIFR obtained his PhD from Brandeis. Ed Witten, the most eminent string theory physicist who may very well win physics Nobel in future,  studied at Brandeis.

I have always been a very proud and grateful alumnus of Brandeis university. This achievement has made it only stronger.

In addition to MS in Software Engineering, I had started working on another MS in Project Management at Brandeis in 2004 but abandoned it midway in 2006. No grief. It was a great learning experience completing half the degree. As they say 'it is not the degree but the education that matters.' :)

Cheers to 2018!

Happy new year in advance!

Monday, November 20, 2017

Two interesting new books

Read two very interesting books recently. Just wanted to pass on the information to fellow-book-lovers.


1) The Bhais of Bengaluru by Jyoti Shelar: An excellent and sensational book tracing the history of the Bangalore's underworld. Very well written and captivating. A lot information in a small book. If you are a total newbie to the subject, you may not understand all the linkages, alliances, strange incidents that happened in the underworld of silicon city over the years but I am sure it will keep you glued.

You may have to read other books on the subject to understand subtleties. Books by Agni Sridhar and Ravi Belagare (in Kannada) are excellent.

In 2011, Suvarna News Channel had run, a close to 100 episodes, serial on Bangalore's underworld called 'Underworld Flashback'. That was also very good. It's available on YouTube. Many notorious and still surviving characters from the Bangalore underworld appeared in it.2) Don't Disturb the Dead : The Story of The Ramsay Brothers by Shamya Dasgutpa : This book is about the Bollywood's FIRST FAMILY as far as horror movie genre is concerned, The Ramsays.

There is a witty and funny saying, also used as a dialog in some movie, about this special Bollywood family. Ramsay!! dar lagta hai in ke naam se. (Ramsay, the name itself is so scary).

The book is about the Ramsay family which moved to Mumbai during the partition from Karachi. Ramsinghani family, originally involved in radio business, started making movies and horror genre became their specialty. They never looked back. Ramsay family is a close-knit family of 10-12 people with the father at the helm and brothers and their wives handling different aspects of movie making. Only outsiders were actors.

Despite being pioneers and trailblazers, Ramsays did not get adequate credit, recognition and appreciation for their innovation and creativity. This book tries to fill that void.

Taking a bow, Ramsays. There may be Kapoors, Chopras etc. who hogged all the Bollywood limelight. You guys are nothing less. Make more horror movies.

PS: For Hindi horror movie aficionados, one of the new generation Ramsay has digitized all their movies and made them available for free on YouTube. Watch and spook yourself to death! :)

Link to my all time favorite and my first ever Ramsey movie is below. The the great 'Purana Mandir' of 1984-85. Believe it or not, it was the movie that grossed second highest amount at box office in that year beating many other movies from bigger production houses and with superior star cast! It was in a class of its own. Crown jewel of Hindi horror movies!